A Fővárosi Énekkar 2015. évi programtervezete

 

Február

február 16. hétfő 18.30 - kórus-farsang

01

02

03

04

 

 

 

 Március

március 14. szombat 11h: kóruskoncert a Nemzeti Galériában

A MAGYAR TÖRTÉNELEM NAGYJAI

KÓRUSKONCERT AZ I. VILÁGHÁBORÚ 100.

ÉS A DÓZSA GYÖRGY-FÉLE PARASZTFELKELÉS

500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal

Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz

Nagy Olivér: Szent László él

Erkel Ferenc: Bátori Mária – I. felvonás - Nyitókórus és induló

Erkel Ferenc: Sarolta – II. felvonás finálé - Kardszentelés

Erkel Ferenc: Bánk bán – eredeti változat, II. felvonás –

Imakar, induló és finálé-részlet

Erkel Ferenc: Hunyadi László – II. felvonás - Finálé

Erkel Ferenc: Hunyadi László – III. felvonás - Nászkar

Erkel Ferenc: Dózsa György – I. felvonás - Dózsa esküje

Kacsoh Pongrác: Az alvó tábor

Farkas Ferenc: Hajdútánc

Maros Rudolf: Ezernyolcszáznegyvennyolcba'

Kodály Zoltán: Garibaldi csárdás kiskalapja

Vass Lajos: Kossuth Lajos táborába’

Sztojanovits Jenő: Arad felé

Erkel Ferenc: István király – II. felvonás – Finálé, részletek

Közreműködnek:

Tímár Tímea, Burkus Boglárka, Kiss Ferenc, Korbász Viktor, Kristofori Ferenc, Balázs Edgár, Tarnai Dávid, Dani Dávid, Gyarmati Álmos, Illés Péter, Csóka Anita (ének), Papp Tímea (hárfa), Burkus Boglárka, Kassai István, Szabó Ferenc János (zongora), Sárosi Dániel (orgona)

Fővárosi Énekkar, Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus és

a Madách Imre Gimnázium Énekkara

Vezényel: Krasznai Gáspár

MNG

A magyar történelem nagyjai

 

Nemzeti Galéria 2015, március 14.

 

Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal

Kerényi György 1936-i új szövegével, a kuruc dallamok eredeti verseikkel

 

Haj, régi szép ragyogó Magyar nép! Az ellenség jaj, mikép szaggat és tép! Aki voltál eleven ékes kép, híred, neved lesz-e még valaha ép? Hová lettek a magyarnak vezérei, élő tüköri? Nemzetünknek hírszerzői, dicsőségünk fényes csillagi? Új Rákóczit adj Uram a magyarnak! Immár régi sebei megújulnak. Serkenj föl új nemzedék, rád vár az elhagyott nép! Isten támassz köztük hőset! Isten, támassz köztük bátrat! Ezer év múltán, ezer új évre karodat nyújtsd ki a magyar népre. Légy boldog újra, te árva ország! Lesz még ünnep, lesz még ünnep! Jő még feltámadás!

 

Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz

Szövege a Bozóky-énekkönyvből való 1797-ből

 

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Ki voltál valaha országunk istápja. Hol vagy István király? Téged magyar kíván, gyászos öltözetben teelőtted sírván. Reád emlékezvén, csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szünnek iszonyú sírástól szemei. Virágos kert vala híres Pannónia, e kertet öntözé híven Szűz Mária. Isten igéje élt, bő volt szép virága, meghomályosodott örvendetes napja. Elődbe borulunk, bús magyar fiaid, hozzád fohászkodunk árva maradékid: Nézz már István király bánkódó hazádra, fordítsd szemeidet árva országodra. Tehozzád Mária, Szent István Királlyal, keresztfán érettünk szenvedő fiaddal, egész Magyarország sír és panaszkodik, mint Pátronájához óhajt s fohászkodik. Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Hol?

 

Nagy Olivér: Szent László él

Kerekes Károly zirci apát szövegére

 

Minden harsonánál bátrabb, délcegebb, csodás vezér, bölcs látnok, szent király, kit népünk sziklahitű Szent Lászlónak nevez, sok száz éve néz ránk mennyből, sok száz éve vigyáz. Szent László él, Szent László él. Míg él a magyar, hitét valló magyar, törhet ránk bármely vész és vihar. Rá emlékezünk. Rád. Új élet vár, új élet és remény. Lerójuk hálánk Váradon hamvad előtt, mert az Isten szent edénye volt. Így Krisztussal már itt a földön László és népünk sorsa egybenőtt, egybeforrt. Szent László vérében, s hitében egybeforrt a magyar s nem magyar. Krisztus hívő számára minden ember Isten képe volt. Isten képe, Krisztus híve. Nekünk ma az Isten üzenete Ő. Mi Ő nékünk? Isten üzenete Ő.

 

Erkel Ferenc: Bátori Mária – I. felvonás – nyitókórus és induló

Egressy Béni szövegkönyve nyomán

 

Szendén miként lenge holdfény, mosoly’g ránk a bék’ angyala, a ború e hazának egéről Dalmát fölébe szárnyala. A letipratott tar határok nemsoká áldást termenek, és a harci mének vérnyomán arany kalászok lengenek. Az özvegyek kisírt szemén már örömkönnyűk ragyognak: lesz mit szelni, lesz mit adni kenyért esdő magzatjoknak. Ki az, ki feltörlé a sírók könnyeit? És hős karja szétveré lázadók seregeit? István az érckarú, Kálmánnak hős fia; megtetszik, hogy Árpád véréből származa. Szendén miként lenge holdfény, mosoly’g ránk a bék’ angyala, a ború e hazának egéről Dalmát fölébe szárnyala. Szendén miként lenge holdfény, mosoly’g ránk a bék’ angyala, a ború e hazának egéről Dalmát fölébe szárnyala. Ki érdemel babért, ki nyert erős csatát, ki tette semmivé a latrok táborát? István az érckarú, Kálmánnak hős fia; megtetszik, hogy Árpád vériből származa. Árpád a hős, Árpádnak vériből származa. Éljen soká a hős, a harc erős fia, áldást hintsen reá a béke angyala! Hintsünk virágokat, hintsünk virágokat utára a dicsőnek. Éljen ő, a harc erős fia, áldást hintsen reá a béke angyala. Békét deríte ő a nyomor hazára. Éljen soká, éljen soká!

 

Üdvözlégy nemes lelkű nép! Köszöntlek fiam nevében. Hódoljatok neki, mint hű alattvalók: mert mától fogva övé a trón, ő lesz atyátok, a törvények szigorú megtartója. Éljen az érckarú, Kálmánnak hős fia! Nézd a botor népet, mint rivall kedélye mámorában, mint villog az öröm vad szemükből, mily vágyva várják a dölyfös herceget, mintha a magyarok istene emberi alakban térne hozzájok. Hadd el, majd nem rivall, ha a gőgös mint király nyakukra lép, de minő sorsot várhatunk, amidőn mint herceg fel sem vett bennünket? Majd igyekszünk követ hengerítni utába, majd igyekszünk. Közelg a győző tomboló hadával, a harci zászlók már közel lobognak. Éljen az érckarú, Kálmánnak hős fia!

 

Itt jön a királyfi vitéz hadával, megveré az ellent erős karával. Éljen István, éljen a királyfi, s kik honért csatáztak, egyig éljenek! (Itt jön a bitorló tomboló hadával, nem hoz-e vajon kéjhölgyeket magával, kiknek lágy ölében hon gondját temetve édelegne buján. És pazar kezekkel hízlalá fel őket a szegények zsírján. Jöjj, kevély királyfi, vannak emberek, kik örömkelyhedbe mérget öntenek.)

 

 

Erkel Ferenc: Sarolta – II. felvonás finálé – Kardszentelés

Czanyuga József szövegkönyve nyomán

 

Oltalmazd meg, Istenem, Te óvd a bajtól királyunk, köztünk újra itt legyen és vígan éljen minálunk.  Míg a csatán értünk vív, áldja a hőst minden szív! Bátor hadunk útra kész, vésszel, ha kell, szembe néz. Mi el nem hagyjuk zászlaink, a hadnak győzni kell, s ha visszatérünk újra mind, a víg dal zengjen fel! Oltalmazd meg, Istenem, Te óvd a bajtól királyunk, vár ránk nagyszerű győzelem, nincs bátrabb sereg minálunk. Hősi hadunk útra kész, vésszel, ha kell, szembenéz. Fel, harcra hát!

 

Erkel Ferenc: Bánk bán – eredeti változat, II. felvonás – imakar, induló és finálé részlet

Egressy Béni szövegkönyve nyomán

 

Ó ég ura kérünk, légy tevelünk, halld buzgó imánkat, oh, óvjad szeretett hazánkat. Hogy a magyar szabad legyen az ősi áldott földeken. Isten, haldd meg fohászunkat, óvjad, óvjad a magyart. Ég ura kérünk, légy te velünk!

 

Alattomos királyi gyilkosok! Nyelved hazud, Mi nem vagyunk azok. Uram király, oh, halljad és borzadj! A királyné megölve! Rémítő! Ki tette azt? Mi nem tevénk. Vérben fetrengve ott lelénk.

 

Vérlázító, hallatlan e merény; magyar csúfot űz saját becsületén. Míg a király, ki kűzdve a csatán, fénylő sugárral önti el honát; addig zászlósok és országnagyok sötétben ölnek, miként a gyilkosok. Íme, Petur bán, Hódi, Sennyei, honunk előkelő nemesei, miként szobor, meredten állotok, érezve aljas undokságtokat, ah. Távol hazánk vad ellenét győzelmes csatán megaláztam én. Itthon a trónt felforgaták, nőm meggyilkolák s trónom földig rombolák! Győzelmemért ez hát a bér, gyilkos vasuk a szívem verte át. Ég sújtsd le villámiddal az árulót! Benned ismerjék meg a bosszulót!

 

Bennök hazánk vad ellenét, győzelmes csatán fegyver szórta szét. Mert ők a trónt lerombolák. Édes szent hazánk jogát lerombolák. Ég sújtsd le villámiddal az árulót! Bennünk ismerjék meg a bosszulót!

 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – II. felvonás finálé – Eskü

Egressy Béni szövegkönyve nyomán

 

Soká, soká éljen, éljen a király! Bosszút ő sohasem áll, kegy lakik szívében. Engedje az Isten kegyelme jeléül, országa viruljon, bék’ lengje körül. Hosszú, hosszú éltet éljen a király!

 

 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – III. felvonás – Nászkar

Egressy Béni szövegkönyve nyomán

 

Harsogj örömdalt víg nászsereg, ős nagy Budát, hogy rendítse meg. Hordjátok el szét, zúgó szelek e dús magyar föld és Erdély felett. Úgy forra együtt Hunyad s Gara, mint a virágzó testvérhaza. Harsogj örömdalt, víg nászsereg, ős nagy Budát, hogy rendítse meg. De hol van ő és szép menyasszonya? Kit üdvözölt most ajkaink dala? Itt leendnek nemsokára, addig is danára fel, járjon a habzó kehely. Mi szép, mi délczeg a vőlegény, hős lány világa ragyog szemén. Nagy messze terjed bár e haza, oly rózsa nincs rajt, mint Mária! Harsogj örömdalt, víg nászsereg, ős nagy Budát, hogy rendítse meg. Zúgjátok el szét, búgó szelek, e dús magyar föld és Erdély felett. Úgy forra együtt Hunyad s Gara, mint a virágzó testvérhaza. Harsogj örömdalt víg nászsereg, ős nagy Budát, hogy rendítse meg!

 

Erkel Ferenc: Dózsa György – I. felvonás – Eskü

Szigligeti Ede szövegkönyve nyomán

 

Én, Dózsa György, most hitet teszek bátran népemmel, mely hazám szent földjét műveli, hogy minden áldást csak e földtől vártam, s a nép is hő bizalmát mind beléveti, e szentelt röghöz van csak kötve életünk. Egész világ e drága föld nekünk, anyánk, hazánk és édes mindenünk! Nem új szívemben a hon szerelme, lobogva égő lángja nem ma gyulladott, midőn e címer fennen azt jelezte, hogy jó királyom megjutalmazott; csak érted élek, édes szép hazám, amíg szent hantod nem borul reám!

 

Kacsoh Pongrác: Alvó tábor

Endrődi Sándor szövegére

 

Lepihent az egész tábor éjszakára. Fáradtan jár fel és alá az istrázsa. Néha néha széjjelnéz, hogy hol az ellen, hej! Hasztalan néz, nincsen labanc a közelben. Csönd az erdőn, csillagok a tiszta égen. Az Úristen átsétál a csöndességen. Virágszóró angyalsereg jár nyomába, hej! Rózsákat hint az álmodó katonákra.

 

 

Farkas Ferenc: Hajdútánc

Kuruc versek és korabeli dallamok nyomán Rákóczi születésének 300. évfordulójára

 

Immáron ránk derült újra szép szabadság, mert ismét győzelmet vívott az kurucság. Vígasságban vagyon ezen darab ország, aranyos zászlóját szelek lobogtassák. Perdülj hajdú, táncot járj, jó katonának táncát, toppants gyorsan, rám ne várj, csapd meg a csizma szárát, telekes bocskor gyöngyös kapca, szaporán szedd a lábod, nem vagy fattyú, sem kese varjú, rajta, kiálts egy hoppot! Éltesse az Isten Rákóczi Ferencet, mi édes urunkat s minden vezérünket, tovább is serényen magyar nemzetünket, őrizzék s kiűzzék mi ellenségünket!

Pöndülj csizma, járjad anyja, fogd meg a szoknya ráncát, az emlőjét, az tömlőjét, hej, ne kíméld az sípját! Fújjad vígan az Bagi táncát, szaporázd az cifráját! Hozz bort gazda, sül a szalonna, majd megereszti zsírját, járjad a hajdúk táncát! Ezörhétszázötben, mikor nagy örömben ülnék az magyarok győzelmüknek napját, egy ifjú ekképpen szörzötte ő dalját, vidáman pöngette hangos citaráját. Perdülj, hajdú, táncot járj, jó katonáknak táncát, toppants gyorsan, rám ne várj, csapd meg a csizma szárát. Telekes bocskor gyöngyös kapca, szaporán szedd a lábod, szájad mondjon, lábod járjon egy katona táncot! Rajta, kiálts egy hoppot!

 

 

Maros Rudolf: Ezernyolcszáznegyvennyolcba’

Népdalok nyomán

 

Ezernyolcszáznegyvennyolcba’ el kell menni háborúba, ha úgy vagyon cédulázva, hogy elveszek a csatába. Keljetek fel, Rákócziak! Ti valátok igaz fiak. Lássátok meg nagy romlását: Magyar hazánk pusztulását. Szép meghalni a hazáért, virtust tenni a nemzetért, fölkelni a szabadságért, ontani a jó magyar vért.

 

Elindult már Kossuth is, véle a regiment is. Megismerni messziről, darutollas kalapja tetejéről. Kossuth Lajost az anyja keservesen siratja. Ne sírjon, édes anyám! Kis Magyarországért magam megvívnám!

 

Kossuth Lajos, Kossuth Lajos Debrecenből elindult. A lováról, a lováról a rézpatkó mind lehullt. Hajtsd meg, kocsis azt a lovat, hadd fusson, én utánam szegény Magyarország soha többé ne sírjon! De szeretnék, de szeretnék én Kossuthtal beszélni, megkérdezném, megkérdezném, lehet-e még remélni? Megmondanám én azt neki magának: nagy adója, sej, de nagy adója van a magyar hazának.

 

Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva. Indulnak már a tüzérek messze a határba.

Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet-völgyet, édes rózsám, a hazáért el kell válnom Tőled. Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta. Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra. Anyám, Te jó lélek, találkozom-e még véled? Holnapután messze földre, hosszú útra térek.

 

Ez a kislány, barna kislány sajtárt mos a kútnál, arra jár egy magyar huszár, piros pejparipán. Hallod-e te barna kislány, adj már egy kis vizet, zsebemben egy Kossuth bankó, mindjárt kifizetlek. Nem kell nékem a kend pénze, nem vagyok én dáma, én vagyok az édesanyám legkedvesebb lánya. Hogy ha te vagy az anyádnak legkedvesebb lánya, én meg vagyok Kossuth Lajos legszebb katonája!

 

 

Kodály Zoltán: Garibaldi csárdás kiskalapja

Népdalfeldolgozás

 

Garibaldi csárdás kiskalapja, nemzetiszín szalag lobog rajta. Nemzetiszín szalag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta. Letörött a bécsi torony gombja, ihatnék a Garibaldi lova. Szaladj, kislány, húzzál neki vizet, Garibaldi a csatába siet. Ezernyolcszázhatvankettedikbe’ felment Garibaldi egy nagy hegyre. Onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a magyar huszárok.

 

 

 

Vass Lajos: Kossuth Lajos táborába’

Népdalfeldolgozás

 

Kossuth Lajos táborába’ két szál majoránna, egy szép barna, de magyar huszár sej, lovát karélyozza. Ne karélyozz, magyar huszár, mert leesel róla! Nincsen itt a te édesanyád sej, aki megsiratna! Ne sirasson engem senki, jól vagyok tanítva! Sem léptébe, de sem vagtába sej, le nem esek róla! Mert a huszár a nyeregbe bele van teremve, mint a rozmaring a jó földbe sej, belegyökerezve.

 

Sztojanovits Jenő: Arad felé

Lampérth Géza szövegére

 

Arad felé szomorúan zúg, búg az ősz fuvalma. Erdő, mező virágait, leveleit hullatja. Hervadt virág, hulló levél arról suttog, arról beszél síró gyásszal e napon: Hős vezérek, tizenhárom hogy ment vértanú halálra, bitófára Aradon. Győzelemről győzelemre lobogónkat ragadták, szent zászlódat, ezer éves drága magyar szabadság. Érted hullott hősi vérünk, s mártyrhalál lesz a bérünk az aradi Golgotán: De szellemök meg nem halt ott, szabadság virága hajtott kihullott vérök nyomán. Magyar népem, e virágot ápolgassad, öntözzed, az aradi vesztőhelyre hullasd, hullasd könnyedet. Fájó könnyed minden gyöngye harmatként hull a göröngyre, a sírhantra, mely alatt: Hős vértanúid pihennek, a porából hős sziveknek mindig új virág fakad.

 

Erkel Ferenc: István király – II. felvonás – Finálé, részletek

Váradi Antal szövegkönyve nyomán

 

Isten, áldd meg a királyt és ez ifjú mátkapárra add üdvöd sugarát! A hazának új leánya, üdvözlégy ez ősi földön! Feléd lobog szívünk lángja! Hol minden szív egy kincsesbánya, leszek magyar hon hű leánya. Hol minden szív egy kincsesbánya, leszen magyar hon hű leánya. Isten, áldd meg a királyt és ez ifjú mátkapárra add üdvöd sugarát! Szálljon veled, szálljon veled áldás béke! Szálljon áldás, béke reád!

 

Megértse mindenki szavunkat, mit a király nevében hirdetünk. Ma érkezik meg Crescimira, Imre királyfi szép arája. István király meghív szerette vére nászünnepére. Legyen áldás a frigyen. Az időnek minden habja friss virágokat vigyen, legyen boldog, mint az apja, éljen népe üdvéért, mely készen ont érte vért. E nagy napon, az ég segélyét kérve készüljünk jó fia(m) nászának ünnepére. Az ég legyen velünk és áldja meg frigyét, hogy boldogsága hírét nagy messze elvigyék. Üdv a királyi jegyesnek, fény koronázza fejét. Ég áldd meg a Királyt, tekints e szép hazára, hű néped így kiált, láss itt oltárod zsámolyán. Buzgó fohászban leborulva, vedd jobb kezedbe a jogart, hogy boldoguljon úr és szolga.  Oltárodnál ezt kérve áll a hon, a nemzet s a király.

 

Itt közelg már, a harsonák jelentik. Áldva légy Árpád honában, várva várt ifjú ara.
Szálljon véled áldás, béke, te nemednek legfőbb éke. Szálljon veled, szálljon veled áldás, béke!  Szálljon áldás, béke reád!

 

 Április

április 10-12. (péntek du. – vasárnap este) kórustábor Velencén

április 19. vasárnap  17 h Bárdos Zenei Hetek nyitóhangverseny II

Bárdos

 Május

május 16. szombat 18 h a Szent Rita templomban (koncertszerűen)
                   Schubert: G-dúr mise

Schubert

május 17. vasárnap 11.30 Váci Székesegyház (szentmisén)
                   Schubert: G-dúr mise

Vác

 Június

június 13. szombat 11 h doktorandusz koncert a Zeneakadémián

Solti Terem

Krasznai 

Doktorandusz koncertek /7.

Ora pro nobis

Imádságos énekek a Trianoni békediktátum 95. évfordulója alkalmából

J.S. Bach:  Nun ruhen alle Wälder (Már nyugosznak a völgyek)  nyitó összkar

 

6 mű Jézusról:

J.S. Bach: Jesu, meine Freude – nyitókorál

Vivaldi:  Et in terra pax

J.S. Bach:  147. kantáta – Jesus bleibet meine Freude

Rimszkij-Korszakov: Notre Père

Mozart: Ave verum corpus

Schubert:  G-dúr mise – Agnus Dei

 

4 mű Máriáról:

Arcadelt: Ave Maria

Bárdos: Nyújtsd ki mennyből...

Verdi: A végzet hatalma II. felvonás finálé – La Vergine degli Angeli (férfikari operakórus)

Liszt: Inno a Maria Vergine

 

6 mű imádság:

Kodály:Ének Szent István királyhoz

Erkel: Bánk bán eredeti változat II. felvonás – Imakar

Liszt:137. zsoltár

Erkel: István király II. felvonás finálé – Ég áldd meg a királyt

Rossini:Mózes IV. felvonás – Preghiera

Verdi:Nabucco IV. felvonás finálé – Hálaadó ima

Bárdos: Boldogasszony kánon (záró összkar)

Közreműködnek: 

Besenyei Éva, Zavaros Eszter, Csóka Anita, Korbász Viktor, Sebők Attila, Tarnai Dávid, Gyarmati Álmos, Dani Dávid, Illés Péter (ének);

Burkus Boglárka, Tihanyi Zsuzsanna (zongora); Sárosi Dániel (orgona); Szöllősy Vágó Panna (hárfa); Jobbágy Andor (hegedű)

Fővárosi Énekkar, Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, Madách Gimnázium Énekkara

A Zeneakadémia hallgatóiból alakult kamarazenekar

Vezényel: Krasznai Gáspár

 ZAK

KG

június 21. vasárnap 6.30 szentmise Ugrin Gábor emlékére a Szent Teréz templomban
                  

Ugrin

Nagy örömünkre Terézváros önkormányzata 2015-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott Ugrin Gábornak:

Ugrin

június 27. Kirándulás Madách nyomában

Alsósztregova

Alsósztregova, Madách szülőháza

Csesztve

Csesztve, Madách-kúria

kiállítás

Madách kiállítás

Szózat

Erkel-Bárdos: Szózat

Madách

Balassagyarmat, Madách gimisek a Madách szobor előtt

ars sacra

09.18-20

Kórustábor

szept. 18. péntek Velencei kórustábor (Cím: 2481 Velence, Széchenyi út 13.) 
érkezés: fél 6, vacsora 6h, beéneklés fél 7, szólampróba 7h. 

A vonatok indulása: 16:10 Budapest-Déli 16:48 0:38 47 km 930 Ft 2. osztály: 47 km Velence 16:48

kották: Schubert G-dúr mise, Arcadelt: Ave Maria, Bárdos: Krisztus a
mennybe...,Bárdos: Nyújtsd ki mennyből, Gounod mise...
 

Velence

velence

 OKTÓBER 26: IN MEMORIAM 1956

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját

2015. október 26-án hétfőn este 7 órára
a Szent József templomba (1082 Budapest, Horváth Mihály tér)


Arcadelt:                             Ave Maria
Bárdos Lajos:                     Krisztus a Mennybe fölmene
Bárdos Lajos:                     Nyújtsd ki Mennyből
J.S. Bach:                           Már nyugosznak a völgyek - korál
F. Schubert:                        G-dúr mise - Agnus Dei
Erkel Ferenc:                      István király - Ég áldd meg a királyt
Neszlényi Pfeiffer Judith:    Magyar kantáta - Sirató, Libera me, Amen

Közreműködik: Besenyei Éva, Illés Péter (ének)
Tóka Ágoston (orgona)
Fővárosi Énekkar

Vezényel: Krasznai Gáspár

Mindenkit szeretettel várunk!

In memoriam 
NOVEMBER 6: ORA PRO NOBIS

plakat

nov. 22. 19h koncert a Váci Székesegyház kórusa 60 éves jubileuma alkalmából, Szent Cecilia (a zene védőszentjének) ünnepén

Vác

01_Vac

"Köszönöm a Váci helytállást azoknak, akik részt vettek a monumentális ünnepen! Jól sikerült a Gounod mise és a többi kórusmű is,

Laci atya nagyon boldog volt! Tomácsolom az ő köszönetét is."                                        Besenyei Éva

Nagy élmény volt részt venni ezen a különleges ünnepen. Varga László barátságos, magabiztos vezénylése átsegítette a nagy létszámú,
sok helyről összejött kórust a nehéz pillanatokon.                                                            Fernbach László

December 13. a Deák téri evangélikus templomban, a 11 órakor kezdődő istentisztelet során

Keken

ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN - LUCA NAPI KALENDÁRIUM

Dec.13 16:00

ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN - Luca napi Kalendárium

2015. december 13. vasárnap
Horváth Mihály tér

Luca napi kalendárium

"Jézus, örök fényesség, Áldja minden nemzetség!
Legyen örök fényesség, Mondja minden nemzetség!"

16 óra ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

A harmadik gyertyát meggyújtja: Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzatának képviselője

A gyertyagyújtást megáldja: Horváth Árpád Jezsuita szerzetes a Jézus Szíve Templom igazgatója

Közreműködik: Gulyás Anna, énekes - mesemondó

16.30 óra FŐVÁROSI ÉNEKKAR

Műsor:

Kodály: Adventi ének

Bárdos: Karácsonyi bölcsődal

Bach: Szép csillag + túloldalon: Bach: Ma minden...

Kiriac: O ce veste...

O little town of Bethlehem

Demény: Adeste Fideles

Farkas: Áldott éj

Praetorius: Szép rózsabimbó

 Művészeti vezető: Krasznai Gáspár Vezényel: Krasznai Gápár és Burkus Boglárka

Dec.14.:

From: Besenyei Éva 
Sent: Monday, December 14, 2015 9:23 AM
Subject: RE: Fővárosi karácsonyi buli műsorterve 4. verzió (végleges)
 

Kedves Dalostársak! 

A mai kóruskarácsonyi műsor végleges változata: 

A kis Jézus megszületett (közös)
Karácsonyi vers (Marika)
Angelus ad virginem (Ági,Éva,M.Erika,Annamária,Józsi,Zsolt)
karácsonyi novella (Ildi)
Strube: Kit sok boldog pásztor dicsért (Ritás csapat: Ági,Éva,Józsi,Zsolt,Csaba?)
Karácsonyi vers (István)
József Attila-Vizi Márton zenéje: Én, József Attila c. musicalből: Kopogtatás nélkül (Ági)
vidám írás  (Margit)
Mezei Erika: vidám jelenet (Anikó és Erika)
Zsolt medvés írása (Zsolt)
Férj-feleség teszt (Laci,Csaba,Józsi, Ági,Éva,Ildi)
Esterházy: Puer Natus magyarul (nagyobb kórus, szóló: Ági, zongora: Gáspár)

Józsi

Gáspár és Anikó

Gáspár és Anikó

közönség

közönség2

Marika

Karácsonyi vers (Marika)

 

Angelus

Angelus ad virginem (Ági,Éva,M.Erika,Annamária,Józsi,Zsolt)

 

Strube

Strube: Kit sok boldog pásztor dicsért (Ritás csapat: Ági,Éva,Józsi,Zsolt,Csaba)

Ági

József Attila-Vizi Márton zenéje: Én, József Attila c. musicalből: Kopogtatás nélkül (Ági)

Margit

vidám írás  (Margit)

Zsolt

Zsolt medvés írása (Zsolt)

Férj-feleség

Férj-feleség teszt (Laci,Csaba,Józsi, Éva)

Feleség-férj

Férj-feleség teszt (Csaba, Ági,Éva,Ildi)

Puer Natus

Esterházy: Puer Natus magyarul (nagyobb kórus, szóló: Ági, zongora: Gáspár)